حوادث رکنا : نامادری خشمگین که پس از قتل پسر خوانده‌اش 5 روز جسد وی را در خانه نگه داشته بود سرانجام به این جنایت هولناک اعتراف کرد.

حوادث رکنا : نامادری خشمگین که پس از قتل پسر خوانده‌اش 5 روز جسد وی را در خانه نگه داشته بود سرانجام به این جنایت هولناک اعتراف کرد.