زهرا رهنورد و موسوی با مهدی کروبی و بهزاد نبوی تلفنی گفتگو کردند.

زهرا رهنورد و موسوی با مهدی کروبی و بهزاد نبوی تلفنی گفتگو کردند.