نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با عبدالطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین در مورد مذاکرات برجامی گفت وگو کرد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با عبدالطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین در مورد مذاکرات برجامی گفت وگو کرد.