هر آن چیزی که از کارمند زن مسلمان بازخورد منفی بسازد، منع شده است.

هر آن چیزی که از کارمند زن مسلمان بازخورد منفی بسازد، منع شده است.