بازار ماهی‌فروشان بزرگراه بعثت در منطقه ۱۵، پایانه نهایی تخلیه بار آبزیان از شمال، جنوب و سایر استان‌های کشور و مبدأ توزیع آبزیان در پایتخت به حساب می‌آید….

بازار ماهی‌فروشان بزرگراه بعثت در منطقه ۱۵، پایانه نهایی تخلیه بار آبزیان از شمال، جنوب و سایر استان‌های کشور و مبدأ توزیع آبزیان در پایتخت به حساب می‌آید.