معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روسیه ظرفیت اقتصادی بسیار بزرگی است که همگرایی خوبی با ایران داشته است، گفت: دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه و حوزه اتحادیه اوراسیا داشته است….

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روسیه ظرفیت اقتصادی بسیار بزرگی است که همگرایی خوبی با ایران داشته است، گفت: دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه و حوزه اتحادیه اوراسیا داشته است.