اقتصاد نیوز : با متوقف شدن انتصابات، به نظر می‌رسد دولت در موضوع انتصاب مدیرعاملان بانک‌ها دچار تردیدهایی است.

اقتصاد نیوز : با متوقف شدن انتصابات، به نظر می‌رسد دولت در موضوع انتصاب مدیرعاملان بانک‌ها دچار تردیدهایی است.