فردا نوشت:کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه موضوع آخرین پیشنهاد را بارها از زبان غربی ها شنیدیم، گفت: حتی اگر توافق نشود، باز هم دیپلماسی از بین نمی رود….

فردا نوشت:کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه موضوع آخرین پیشنهاد را بارها از زبان غربی ها شنیدیم، گفت: حتی اگر توافق نشود، باز هم دیپلماسی از بین نمی رود.