مهاجم نفت آبادان می گوید آخر فصل از این تیم جدا خواهد شد.

مهاجم نفت آبادان می گوید آخر فصل از این تیم جدا خواهد شد.