به نظر می رسد حضور یکی دیگر از گزینه های پرسپولیس در خط حمله منتفی شده است.

به نظر می رسد حضور یکی دیگر از گزینه های پرسپولیس در خط حمله منتفی شده است.