از ما نشنیده بگیرید اما شنیدیم یکی از دلایلی که باعث شد پرسپولیس قید خرید کاسیانو را بزند، مشکل اخلاقی او بوده است!

از ما نشنیده بگیرید اما شنیدیم یکی از دلایلی که باعث شد پرسپولیس قید خرید کاسیانو را بزند، مشکل اخلاقی او بوده است!