لوپاریزین مدعی شد رئال مادرید برای جایگزینی زیدان الدین زیدان با مائوریسیو پوچتینو مذاکره کرده است.

لوپاریزین مدعی شد رئال مادرید برای جایگزینی زیدان الدین زیدان با مائوریسیو پوچتینو مذاکره کرده است.