کاپیتان تیم ملی کشورمان مذاکرات نهایی خود را با باشگاه سپاهان انجام داده است.

کاپیتان تیم ملی کشورمان مذاکرات نهایی خود را با باشگاه سپاهان انجام داده است.