رییس هیئت بسکتبال تهران یکی از گزینه‌های جانشینی عماری در سمت دبیری فدراسیون است.

رییس هیئت بسکتبال تهران یکی از گزینه‌های جانشینی عماری در سمت دبیری فدراسیون است.