در روزهای گذشته رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به گزافه‌گویی و اتهام‌زنی علیه تهران پرداخته است.

در روزهای گذشته رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به گزافه‌گویی و اتهام‌زنی علیه تهران پرداخته است.