بنا به گزارش "واشنگتن دی سی" طی دوماه گذشته، ارزیابی آمریکایی ها از وضعیت کرونا از خیلی مثبت به سمت خیلی منفی تغییر کرده است. ۶۸درصد از بزرگسالان آمریکایی براین باورند که وضعیت درحال بدترشدن است، و این درحالی است که تنها ۱۵ درصد معتقدند که…

بنا به گزارش "واشنگتن دی سی" طی دوماه گذشته، ارزیابی آمریکایی ها از وضعیت کرونا از خیلی مثبت به سمت خیلی منفی تغییر کرده است. ۶۸درصد از بزرگسالان آمریکایی براین باورند که وضعیت درحال بدترشدن است، و این درحالی است که تنها ۱۵ درصد معتقدند که وضعیت رو به بهبودی است.