سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی کشاورزی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی کشاورزی را قرائت کرد.