پنجمین شب از جشنواره موسیقی فجر با روی صحنه رفتن ۱۳ اجرا به کار خود پایان داد. اجراهایی که برخی از آنها با طعم انتقاد و البته اظهار امیدواری برای داشتن جشنواره‌ای پرشورتر در سال‌های آینده همراه شدند. در این شب همچنین گروه حاضر در بخش کودک جشنواره به رو…

پنجمین شب از جشنواره موسیقی فجر با روی صحنه رفتن ۱۳ اجرا به کار خود پایان داد. اجراهایی که برخی از آنها با طعم انتقاد و البته اظهار امیدواری برای داشتن جشنواره‌ای پرشورتر در سال‌های آینده همراه شدند. در این شب همچنین گروه حاضر در بخش کودک جشنواره به روی سن رفت.