وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت افراد ثبت نام کرده در سامانه سلامت گفت: حدود ۴۳۰ هزار نفر ویزیت شدند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت افراد ثبت نام کرده در سامانه سلامت گفت: حدود ۴۳۰ هزار نفر ویزیت شدند.