پایگاه آمریکایی نشنال اینترست در یادداشتی به ارائه توضیح در مورد زیردریایی بومی ایران پرداخته است.

پایگاه آمریکایی نشنال اینترست در یادداشتی به ارائه توضیح در مورد زیردریایی بومی ایران پرداخته است.