مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرد که طبق این گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز به ٩.٠ درصد رسیده‌است.

مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرد که طبق این گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز به ٩.٠ درصد رسیده‌است.