رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان قوه قضاییه ارائه کرد.

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان قوه قضاییه ارائه کرد.