ایلنا: اولین جلسه تمرینات بازیکنان تیم استقلال پس از بازگشت به تهران بعد از اردوی ترکیه برگزار شد.

ایلنا: اولین جلسه تمرینات بازیکنان تیم استقلال پس از بازگشت به تهران بعد از اردوی ترکیه برگزار شد.