گزارش تصویری / تخریب ساختمان‌های غیرمجاز در بومهن
گزارش تصویری / تخریب ساختمان‌های غیرمجاز در بومهن

شهریاریها : با حضور عوامل اجرایی استانداری تهران ویلاها و ساختمان‌های غیرمجاز در بومهن تخریب شد. عکس: میلاد بیانی‌نیک – خبرگزاری فارس

شهریاریها : با حضور عوامل اجرایی استانداری تهران ویلاها و ساختمان‌های غیرمجاز در بومهن تخریب شد.

عکس: میلاد بیانی‌نیک – خبرگزاری فارس
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104359494_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104405874_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104407418_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104402691_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104425108_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104410663_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104409150_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/1393090510440138_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104420210_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104415202_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104413673_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104418743_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104417183_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104423470_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905104421894_PhotoL.jpg