گزارش تصویری/مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری
گزارش تصویری/مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری

گروه حوادث شهریاریها :  مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری آخر سال در بیمارستانهای اردبیل بستری و مورد مداوا قرار گرفتند.

گروه حوادث شهریاریها :  مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری آخر سال در بیمارستانهای اردبیل بستری و مورد مداوا قرار گرفتند.