بی‌بی‌سی: شمار قربانیان به بیش از ۷ هزار نفر رسید؛ تنها یک هفته تا مرگبارترین فاز کرونا باقی مانده است؛ اکنون دو فرودگاه تبدیل به سردخانه هایی با ظرفیت ۲۵۰۰ جسد آماده شده است….

بی‌بی‌سی: شمار قربانیان به بیش از ۷ هزار نفر رسید؛ تنها یک هفته تا مرگبارترین فاز کرونا باقی مانده است؛ اکنون دو فرودگاه تبدیل به سردخانه هایی با ظرفیت ۲۵۰۰ جسد آماده شده است.