شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۴۹۱۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید….

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۴۹۱۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.