شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۷۱۸۸۰ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۰۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید….

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۷۱۸۸۰ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۰۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.