بازار اختیار معاملات امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که ارزش معاملات اختیار معاملات ۱۷۷.۴ میلیارد تومان پرمیوم بود. گزارش بازار اختیار معامله در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید….

بازار اختیار معاملات امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که ارزش معاملات اختیار معاملات ۱۷۷.۴ میلیارد تومان پرمیوم بود. گزارش بازار اختیار معامله در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.