روزنامه ایندپندنت در گزارشی شرایط در زندان‌های رژیم آل خلیفه را “غیرانسانی” توصیف کرد.

روزنامه ایندپندنت در گزارشی شرایط در زندان‌های رژیم آل خلیفه را “غیرانسانی” توصیف کرد.