رکنا: تعدادی از جانبازان در حرم حضرت امام خمینی حضور پیدا کردند.

رکنا: تعدادی از جانبازان در حرم حضرت امام خمینی حضور پیدا کردند.