کودک یک ساله برای چند دقیقه از مادر جدا شد، پنج تا ده دقیقه بعد برادر ۱۲ ساله او را در جوی روباز فاضلاب جلوی خانه می بیند، صدیقه مرده بود.

کودک یک ساله برای چند دقیقه از مادر جدا شد، پنج تا ده دقیقه بعد برادر ۱۲ ساله او را در جوی روباز فاضلاب جلوی خانه می بیند، صدیقه مرده بود.