با آغاز سال 1400 بیماری کرونا پس از 13 ماه دوباره روندی افزایشی گرفته و این بار با سرعت بیشتری در کشور جریان پیدا کرده است.

با آغاز سال 1400 بیماری کرونا پس از 13 ماه دوباره روندی افزایشی گرفته و این بار با سرعت بیشتری در کشور جریان پیدا کرده است.