گریم محسن تناینده در «طوطیا» که او را ۲۰ سال پیرتر از سن واقعی اش نشان می‌دهد.

گریم محسن تناینده در «طوطیا» که او را ۲۰ سال پیرتر از سن واقعی اش نشان می‌دهد.