حمله گرگ به آغل، خسارت حدود ۹۰۰ میلیون ریالی در بر داشته است.

حمله گرگ به آغل، خسارت حدود ۹۰۰ میلیون ریالی در بر داشته است.