دادستان زاهدان در تشریح گروگان‌گیری در خاش به بهانه آزادی یک زندانی، گفت: امروز افرادی که هویت آن‌ها مشخص است اقدام به گروگان گیری یک مادر و دختر در بم کرده و آن‌ها را به شهرستان خاش منتقل کردند….

دادستان زاهدان در تشریح گروگان‌گیری در خاش به بهانه آزادی یک زندانی، گفت: امروز افرادی که هویت آن‌ها مشخص است اقدام به گروگان گیری یک مادر و دختر در بم کرده و آن‌ها را به شهرستان خاش منتقل کردند.