رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ضمن تشکر ویژه از مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان گفت: این عزیزان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان به دانشگاه علم پزشکی کمک کرده اند تا در بخش خدمات مربوط به مقابله با بیماری کرونا ویروس هزینه کن…

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ضمن تشکر ویژه از مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان گفت: این عزیزان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان به دانشگاه علم پزشکی کمک کرده اند تا در بخش خدمات مربوط به مقابله با بیماری کرونا ویروس هزینه کنیم.