مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری شورای حکام این آژانس وارد تهران شد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری شورای حکام این آژانس وارد تهران شد.