ما به دسترسی‌هایی نیاز داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته‌ای این کوشر متناسب باشد.

ما به دسترسی‌هایی نیاز داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته‌ای این کوشر متناسب باشد.