مدیر کل آژانس بین المللی اتمی گفت: اگر می خواهیم تضمین های معتبری ارائه دهیم که برنامه هسته ای رو به رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح آمیز باشد ……

مدیر کل آژانس بین المللی اتمی گفت: اگر می خواهیم تضمین های معتبری ارائه دهیم که برنامه هسته ای رو به رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح آمیز باشد …