مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام، تاکید کرد که اعلامیه های پادمانی به طور جدی بر توانایی آژانس در ارائه اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تاثیر می گذارد. …

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام، تاکید کرد که اعلامیه های پادمانی به طور جدی بر توانایی آژانس در ارائه اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تاثیر می گذارد.