رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران به بیان نکاتی در مورد ویروس کرونا پرداخت.

رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران به بیان نکاتی در مورد ویروس کرونا پرداخت.