معاون اداره کل هواشناسی تهران گفت: متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران کمتر از نرمال و متوسط دما طی سه ماه آینده حدود ۰.۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود….

معاون اداره کل هواشناسی تهران گفت: متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران کمتر از نرمال و متوسط دما طی سه ماه آینده حدود ۰.۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.