هواشناسی خوزستان در پی خیزش گرد و خاک عراقی از فردا در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

هواشناسی خوزستان در پی خیزش گرد و خاک عراقی از فردا در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.