گرد و خاک موجب تعططلی 9 استان کشور شد.

گرد و خاک موجب تعططلی 9 استان کشور شد.