رکنا: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: با مشارکت بخش خصوصی بزودی طرح های استفاده از ظرفیت گردشگری سازه های آبی از جمله سدها، کانال آبیاری و قنوات را در استان قزوین آغاز می کنیم….

رکنا: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: با مشارکت بخش خصوصی بزودی طرح های استفاده از ظرفیت گردشگری سازه های آبی از جمله سدها، کانال آبیاری و قنوات را در استان قزوین آغاز می کنیم.