گربه‌ها از انعطاف بدنی بالایی برخوردار هستند. این حیوانات به راحتی قادر به رد شدن از کوچکترین فضا‌ها هستند.

گربه‌ها از انعطاف بدنی بالایی برخوردار هستند. این حیوانات به راحتی قادر به رد شدن از کوچکترین فضا‌ها هستند.