گراهام در ادامه این ادعا افزود: ما به افغانستان باز خواهیم گشت همانطور که به عراق و سوریه بازگشتیم.

گراهام در ادامه این ادعا افزود: ما به افغانستان باز خواهیم گشت همانطور که به عراق و سوریه بازگشتیم.