۱۴ تیر سال ۱۳۳۵ روزنامه اطلاعات نوشت: امروز گدایان تهران اعتصاب عمومی کرده بودند. بعلت اعتصاب گداها و مخفی شدن آن ها ظهر امروز ۸۵ نفر گدا دستگیر شدند….

۱۴ تیر سال ۱۳۳۵ روزنامه اطلاعات نوشت: امروز گدایان تهران اعتصاب عمومی کرده بودند. بعلت اعتصاب گداها و مخفی شدن آن ها ظهر امروز ۸۵ نفر گدا دستگیر شدند.