وزیر خارجه ژاپن در تماسی ویدیویی با همتای چینی خود خواستار خویشتن‌داری و ممانعت از اتخاذ اقدامات یکجانبه توسط پکن شد.

وزیر خارجه ژاپن در تماسی ویدیویی با همتای چینی خود خواستار خویشتن‌داری و ممانعت از اتخاذ اقدامات یکجانبه توسط پکن شد.